Muß i denn zum Städtele hinaus

1. Muß i' denn, muß i' denn
Zum Städtele hinaus,
Städtele hinaus
Und du mein Schatz bleibst hier
Wenn i' komm', wenn i' komm',
Wenn i' wiederum, wiederum komm',
Kehr i' ei' mei' Schatz bei dir
|: Kann i' glei' net allweil bei dir sei'
   Han' i' doch mei' Freud' an dir
   Wenn i' komm', wenn i' komm',
   Wenn i' wiederum, wiederum komm',
   Kehr' i' ei' mei' Schatz bei dir. :|

2. Wenn du weinst, wenn du weinst,
Da? i' wandere muß,
Wandere muß,
Wie wenn d'Lieb jetzt wr vorbei
Sind au' drauß, sind au' drauß,
Der Mdele viel, Mdele viel
Lieber Schatz, i' bleib dir treu.
|: Denk du nett wenn i' a and're seh
   No sei mei Lieb' vorbei
   Sind au' drauß, sind au' drauß,
   Der Mädele viel, Mädele viel
   Lieber Schatz, i' bleib dir treu. :|

3. Übers Jahr, übers Jahr,
Wenn mer Träubele schneidt,
Träubele schneidt,
Stell i' hier mi' wiedrum ei'
Bin i' dann, bin i' dann,
Dei' Schätzele no', Schätzele no'
So soll die Hochzeit sei.
|: übers Jahr do ischt mei' Zeit vorbei
   Do g'hr i' mei und dei
   Bin i' dann, bin i' dann,
   Dei' Schätzele no', Schätzele no'
   So soll die Hochzeit sei. :|